คำค้นหา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: นุ่น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชิษณุพงศ์ ธนูทอง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: ฟิท
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เป้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเวศ ธนกูลกิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เก่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ภาสินี อภิศักดิ์มนตรี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: ใหม่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
สรนาถ รัตนโรจน์มงคล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: ต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
เสาวลักษณ์ สุขต่าย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เกษ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ