คำค้นหา กระทรวงยุติธรรม

จิรพล อ่อนอุระ
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: ป๊อบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ชัญญาณ์ภัช ทิพพาบุญ
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: มล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ธนบูรณ์ จันทรมาลัย
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: ต๊อบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมราชทัณฑ์
ธัญญาวิทย์ พราวพิจักขณากูล
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: หนุ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ธัญสุดา ไพบูลย์
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: แพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นัทธมน เพชรกล้า
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: ฝ้าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิเศษ สอาดเย็น
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: โดม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ: อำนวยการสูง
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ภรรคพร เล็กขาว
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: ปาล์ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: เอ๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศิริอร อารมย์ดี
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: อร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ