คำค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ

กชกร คัตตพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: หนึ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วรรณธิรา น้อยศิริ
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: แอน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วีระพงษ์ อู๋เจริญ
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: วี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อภิชชญา โตวิวิชญ์
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: หยก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: ฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน