คำค้นหา กระทรวงอุตสาหกรรม

การัณย์ สุขเกษม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ปุ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ก้อ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการพิิเศษ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ณัทธนาภา วีสเพ็ญ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: น้ำตูน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทิพจุฑา รวบยอด
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ปิ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธนวัฒน์ ไทยแก้ว
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: โอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นภสิทธิ์ วิลัยกรวด
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ใหญ่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นิสกา ม่วงพัฒน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: กาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พัทธ์ธีรา สุวรรณทัต
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: Mac
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สมพิศ โอสถานนท์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ส้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: วิศ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สลิตา ศิลปบดินทร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: มีน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สุชนา คุณุรัตน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: กิ๊ฟ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สุทธิภูมิ สุคนธวารี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: เอช
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สุธิรา แสงวรรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ปุ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สุภาธร สวัสดี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ตูน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อรธิดา ชานุบาล
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: โอปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อุษิณ วิโรจน์เตชะ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: เอก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดชพันธุ์ สวัสดี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: เดช
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โบว์ ชินกนกรัตน์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: โบว์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม