คำค้นหา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณัฐยาพัชญ์ ศรอนันต์กุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: บิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปาณัท สุภาสัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: แตง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปุณฑริกา ฉายากุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ดิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พงศ์ทอง พงศ์วิญญู
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: โก้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 12
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมสหกรณ์
พิศุทธิ์กาญจน์ แสงวิสุทธิ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ใหม่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วีรวิชญ์ พันธ์ทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ตั๋ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ปู
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: กรมปศุสัตว์
สิทธา เกตุประทุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: จิงโจ้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สุภานัน รัศมีลิ่มทอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: หญิง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรณุมาศ ทิพย์มณี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: กวาง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โสชญา ชนะรัตน์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ก้อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ