คำค้นหา กระทรวงแรงงาน

ปรวัน จันทรังษี
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันวิสาข์ สุคนธวารี
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน
ศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: ส้มโอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สุธีกานท์ พินวิวัฒน์
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: ส้มโอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: กรมการจัดหางาน
อำนาจ สังข์ศรีแก้ว
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: อ้วน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: กรมการจัดหางาน
เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: ป้อ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานประกันสังคม