คำค้นหา

ชื่อเล่น:
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่:
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ชัชญ์ชัญญา วรัญช์รัชญ์ชญา
ชื่อเล่น: กระแต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ญาณิศา วงศ์วานิช
ชื่อเล่น: ฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ณัฏฐพันธ์ บางปา
ชื่อเล่น: เนิส
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ณัฐหทัย ยามาลี
ชื่อเล่น: ทราย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ณิชาภัทร จิตตางกูร
ชื่อเล่น: เอิร์ธ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ดุลยวัต กลัดเข็มเพชร
ชื่อเล่น: ดุล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
บุษยพรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ
ชื่อเล่น: ออม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
บุษราพรรณ อุตระ
ชื่อเล่น: เจเจ้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปวัฒน์ วิจารณ์
ชื่อเล่น: พี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ปัญจพร ประสงค์กิจ
ชื่อเล่น: แตง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ปานวาด ฤทธิสาร
ชื่อเล่น: ลูกปัด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ปุญญตา พิทักษ์ธานิน
ชื่อเล่น: ข้าวปุ้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พธูสิริ เอี่ยมวิจารณ์
ชื่อเล่น: ชฎา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พฤกษ์ จันทนโรจน์
ชื่อเล่น: พฤกษ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิชญ์สิณี โสสกุลวัฒนา
ชื่อเล่น: แอมป์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิติ ชินสำราญ
ชื่อเล่น: ตูม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิทยุตม์ วิเศษศิริ
ชื่อเล่น: อ้วน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิรฉัตร กิมสวัสดิ์
ชื่อเล่น: แอ็ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิรญาณ์ วรรณกิจ
ชื่อเล่น: เมย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
พิไลวรรณ ไชยวัง
ชื่อเล่น: เหมียว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ภัคพิชญ์ญา สีหพุทธิพงศ์
ชื่อเล่น: เชอรี่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ภาธร บุญนำ
ชื่อเล่น: ยีนส์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
มัณฑนา นกเสวก
ชื่อเล่น: ป๊อป
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ยอดบุตร ก้อนแก้ว
ชื่อเล่น: ยอด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วรานิษฐ์ เอกสิริพงศ์ภาส
ชื่อเล่น: โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
วรเศรษฐ์ คูณทวีลาภผล
ชื่อเล่น: เบนซ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
วีนัสรินทร์ ศิริผล
ชื่อเล่น: วีนัส
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ศรีภูพาน ขจัดภัย
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศวิตา เมธิรานันท์
ชื่อเล่น: ข้าว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
ศุภนาถ เห็นสว่าง
ชื่อเล่น: แนต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
อภิสรา ศศิสนธิ์
ชื่อเล่น: มิ้ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
อริยา เณรโต
ชื่อเล่น: หมู
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
เกล็ดฟ้า เหาะสูงเนิน
ชื่อเล่น: น้ำ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน:
เกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล
ชื่อเล่น: ไหมแพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เอกกมล สิงห์ศิฬิ
ชื่อเล่น: น๊อต
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 15
ตำแหน่ง:
ระดับ:
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: