คำค้นหา รุ่นที่ 2

กุลธิดา ตันเจริญ
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: กุล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จริยาภรณ์ พึ่งกล่อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: กั้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
จรูญ ปงหาญ
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: เอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนา พื้นที่ตามพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชนิดา อินปา
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: ก้อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว)
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้้าระหว่างประเทศ
ชโลธร สุมนะเศรษฐกุล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: นิ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: ผึ้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ณธกร จิตรอรุณ
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: ยุ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ณัติ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณิรัชญา สกุลหาญ
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: แพม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ธัญญาวิทย์ พราวพิจักขณากูล
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: หนุ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักสืบสวนสอบสวน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปณิตตรา นิลพานิช
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปริย สรรค์นิกร
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: เก้ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมการค้าภายใน
ปาริชาติ อมรฉัตร
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: บี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
พุฒิพัฒก์ ศรีไตรรัตน์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ต้า
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มานิตา เฉลิมทรงศักดิ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: นิ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วรนล จันทร์ศิริ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: นล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
วรพล มธุรสเมทนี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อเล่น: เฟย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิศณี เอี่ยมสอาด
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: เอ๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา (นักวิชาการพาณิชย์)
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วิสูตร ปรีชาธรรมรัช
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: เปาโล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
ศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: พิมพ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สมเกียรติ บุญชู
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: เก๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สันติพงษ์ วงค์ทะเนตร
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: แม็ค
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สุปนันท์ สังข์สุวรรณ
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: โอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สุภาภรณ์ นามปรีดา
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: ปุ๊
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สุภาวดี พร้อมพงษา
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: เหมียว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สุรวัฒนา ตริตรอง
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: แต้ว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งบประมาณ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงบประมาณ
สุวภัทร กิจประสาน
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: หญิง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: ฮาโตริ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมการค้าภายใน
อิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ซี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร
กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อเล่น: ฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: บิ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษี
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: กรมสรรพากร
เมธินี นิชรัตน์
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: เม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมธิรา ผาตินุวัติ
กระทรวงกลาโหม
ชื่อเล่น: โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำกองการศึกษา
ระดับ: อาจารย์
กระทรวง: กระทรวงกลาโหม
กรม/สำนักงาน: อาจารย์ประจำกองการศึกษา ภาควิชา มนุษยศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
เอกพงษ์ ศิริพันธ์
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: เอก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: (ผู้อำนวยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย