คำค้นหา รุ่นที่ 5

กนกวรรณ จันทร์โฮง
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: กุ๊กไก่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กฤษณ์วรรณ วรมิศร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กาจน์ เมฆเกรียงไกร
กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อเล่น: เปตอง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักการทูต
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการต่างประเทศ
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
จิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: นุ่น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชวนันท์ มุสิกดิลก
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: ปอย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการศุลกากร
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: กรมศุลกากร
ณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: โตน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
ตวงทอง สังข์แก้ว
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: จอย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: ฑิ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ธนวัฒน์ ไทยแก้ว
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: โอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: อ๊อด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมการขนส่งทางบก
ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: เอ็ดดี้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นรัญญา บางอ้อ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: ไลลา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักดิ์
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: นุ่น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เป้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปุณรัต เกตุปราณีต
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ดรีม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พรรวษา กุหลาบขาว
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: หวาน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ
พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: แพท
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รสชรินทร์ ศิริเวิน
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: อุ๋ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลลิดา สอนสง
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ไหม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วธินันท์ สุวรรณาภรณ์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: หน่อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการศุลกากร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: กรมศุลกากร
วิทวัส ไกรวิทย์
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: ห่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน
ศรมณ เทพแก้ว
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักสื่อสารมวลชน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: กรมประชาสัมพันธ์
ศรีภูพาน ขจัดภัย
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง:
กรม/สำนักงาน: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศิรพล ฤทธิประศาสน์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: กาย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ตั้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
ระดับ: อำนวยการสูง
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
อภิญญา เจริญฉ่ำ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: หมุ่ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อรกันยา เตชะไพบูลย์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: อร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อลงกต มีแก้ว
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: อั๋น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกลักษณ์ อุปริรัตน์
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: เอ็กซ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: เอก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า