คำค้นหา รุ่นที่ 8

กมลรัตน์ ไทยกล้า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
กรรทิมา สาสิงห์
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: ออม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเทศสััมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กิตติยา แก้วมี
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: กิ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ขวัญชนก ณียวัฒน์
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: น้ำตาล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คุณันต์ บางภูมิ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: หนุ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: เมย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชานนท์ ชำนาญกิจ
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: แบงค์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการคลัง
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: กรมบัญชีกลาง
ณัทธนาภา วีสเพ็ญ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: น้ำตูน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดวงตา ทองสกุล
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: บูเก้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นภสิทธิ์ วิลัยกรวด
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: ใหญ่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นวธิ์ฬส พุฒเมือง
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: โบว์ใหญ่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: กรมสรรพสามิต
นัสรี ปาทาน
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: นัส
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
น้ำทิพย์ แสงอ่อน
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: ดาว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ปนัดดา อุดมธัญลักษณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: นัด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ปภัสรินทร์ ดิศพงษ์สันต์
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: มายด์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปรก หัศภาคย์
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: โป้ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปรกฉัตร อุดมสิทธิ์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: จูน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ
ปรวัน จันทรังษี
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปวีณา นาแถมพลอย
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปุณฑริกา ฉายากุล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเล่น: ดิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พามีลาภ์ สกุลศรี
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: พิม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
พุทธิกานต์ กิจเกื้อกูล
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อเล่น: หลุยส์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
กรม/สำนักงาน: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภารดี นาคสาย
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: อ้อ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: หุย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันวิสาข์ สุคนธวารี
กระทรวงแรงงาน
ชื่อเล่น: เตย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน
สนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: แท๊ป
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมปรารถนา ช่วยเกื้อ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: โบว์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สลิตา ศิลปบดินทร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: มีน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สายชล คล้อยเอี่ยม
กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเล่น: ก็อบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
กรม/สำนักงาน: กรมอนามัย
สุทธิภูมิ สุคนธวารี
กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อเล่น: เอช
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กรม/สำนักงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อภิญญา เจนธัญญารักษ์
กระทรวงการคลัง
ชื่อเล่น: อิง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
กรม/สำนักงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อภีษฎา คุณาพรธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
ชื่อเล่น: โบว์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
อัจฉราวดี อินทร์ขาว
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: แจง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อิทธิศักดิ์ ยิ้มแย้ม
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: อิฐ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เฉลิมรัฐ หน่อคำ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: กุ๊ก
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เสาวลักษณ์ สุขต่าย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เกษ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
เหมือนฝัน รอบคอบ
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: แพร์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โสรัจ ศิโรตมานนท์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเล่น: ต้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม/สำนักงาน: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โอชิษฐ ภู่เพชร
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเล่น: โตน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
กรม/สำนักงาน: กรมการค้าต่างประเทศ