highlight_off
กิจกรรมและข่าวสาร
นปร. คืออะไร?
ย่อมาจากโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service executive development program: PSED) คือ โครงการที่สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการ
ประสบการณ์ นปร.
ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ เหมาะสมกับความต้องการของส่วนราชการในลักษณะ "Customized Program" โดยส่วนราชการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นปร. ตั้งแต่อยู่ในโครงการฯ


คุณสมบัติ / วิธีการคัดเลือก